Pidetään Varkaus vireänä
- Keep Varkaus alive


Varkauden Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma 2004

Yleistavoite

Kristillisdemokraattien ehdokkaat haluavat yhdessä varkautelaisten kanssa kehittää Varkautta vireämmäksi. Toteamme, että kaupungin tehtävänä on järjestää ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus-, sivistys- ja tekniset palvelut laadukkaasti.

Osatavoitteet

Varkauden kristillisdemokraatit haluavat olla toteuttamassa seuraavia hankkeita valtuustokaudella 2005 – 2008:


Sosiaali- ja terveystoimi
• Sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilöstön jaksamista on tuettava asiakaslähtöisyyttä vahvistamalla ja määräaikaisia työsuhteita vakinaistamisella.
• Lapsiperheiden elämänlaadun parantamiseksi tarvitaan lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman toteuttaminen
• Omaistaan hoitaville tulee maksaa kohtuullinen korvaus. On huolehdittava myös omaishoitajien tukipalveluista ja jaksamisesta kotihoitotapauksissa.
• Vanhusten ja vammaisten koti- ja laitoshoitopalvelut on turvattava ja niitä on kehitettävä.
• Sairaalayhteistyötä on voimakkaasti kehitettävä naapurikuntien kanssa.
• Lasten ja nuorten päihdeongelmien on ratkaistava järjestöyhteistyöllä ja päihdepysäkin toiminnan turvaamisella.

Koulutoimi
• Opettajien koulutusta, kouluavustajien ja erityisopetuksen määrä on lisättävä.
• On taattava riittävät tuntikehykset, koska ne turvaavat viihtyisän ja tehokkaan oppimisympäristön.

Sivistystoimi
• Kirjaston materiaalihankintojen määrärahoja on nostettava tai pidettävä ainakin ennallaan kiristyvässä taloustilanteessa.

Elinkeinotoimi
• Aktiivinen elinkeinopolitiikka parantaa työllisyyttä. Varkauden on edelleen panostettava pitkäjänteiseen elinkeinopolitiikkaan, joka turvaa kaupungin työllisyyden ja yritysten kehitysmahdollisuudet.
• Naapurikuntien välistä yhteistyötä tulisi entisestään edistää, tällöin hyvinvointi suuntautuu koko talousalueelle.
• Pidämme tärkeänä, että Varkaudessa on yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja ajan tasalla oleva suunnitelma alueen elinkeinoelämän edistämisestä. Siksi kaupungin on myös tuettava paikkakunnan yrittäjyyttä edistämällä yrittäjäystävällistä ilmapiiriä
• Koulutuksessa tulee huomioida yrittäjyys entistä paremmin.
 

Kuntalaisdemokratia ja ympäristö
Haluamme edistää varkautelaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia yhdessä asukasyhdistysten, kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Vireä Varkaus kehittyy yhä miellyttävämmäksi elinympäristöksi aktiivisella kulttuuri- ja viriketoimilla. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen rikastuttaa varkautelaista ilmapiiriä. Ympäristöstämme pidämme parempaa huolta ekologisten ratkaisujen ja tekniikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.